ELMİ ŞURA

İnstitutda icra olunan mövzular


 

 

 

 

İSTIQAMƏT: Heyvanların,  ev quşlarının, arı, balıqların infeksion, invazion, yoluxmayan xəstəliklərinin öyrənilməsi, yeni müalicə - profilaktika vasitələrinin işlənməsi və tətbiqi, baytarlıq sanitariya tədbirlər sisteminin  işlənib hazırlanması, yeni neft- kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi 

Problem 1: Kənd Təsərrüfatı heyvanlarının və ev quşlarının infeksion xəstəliklərinin ekoloji-epizootoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, virusoloji xəstəliklərin, tək dırnaqlı heyvanlarda dəmrov (trixofitiya) və digər infeksion  xəstəliklərinin müasir diaqnostikası, onlara qarşı yeni kompleks mübarizə tədbirlərinin işlənməsi və mövcud üsullarının təkmilləşdirilməsi

Mövzu 1: Quşların infeksion xəstəliklərinin epizootoloji monitorinqinin aparılması, səmərəli müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

İş 1: Quşçuluq təsərrüfatlarinda qarışıq infeksiyalara (pasterelyoz, kolibakterioz) qarşı yeni müalicə profilaktika tədbirlərinin hazirlanması və tətbiqi

Mövzu 2: İri və xırda buynuzlu heyvanların infeksion xəstəliklərinə qarşı yeni müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

İş 2. Yerli ştammlardan istifadə etməklə Pasterellyoz əleyhinə adyuvant vaksinin hazırlanması

İş 3: Tək dırnaqlı heyvanlarda dəmrov (trixofitiya) xəstəliyinə qarşı yeni müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

Mövzu 3: Atların infeksion  xəstəliklərinin müasir diaqnostikası, onlara qarşı yeni profilaktika tədbirləri

İş 4. Atların infeksion anemiya, viruslu artrit, Afrika taunu və  qrip xəstəliklərinin müasir diaqnostikası, onlara qarşı yeni profilaktika tədbirləri

Mövzu 4:  Virusoloji xəstəliklərin müasir diaqnostikası və profilaktika tədbirlərinin işlənməsi

İş 5: Quduzluq xəstəliyinin monitorinqinin aparılması və epizootoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi

Problem 2: Heyvanların və quşların, arı və balıqların parazitar xəstəliklərinin ekoloji-epizootoloji vəziyyətinin öyrənilməsi və  onlara qarşı səmərəli müalicə profilaktika vasitələrinin işlənib hazırlanması

Mövzu 5: Kənd təsərrüfatı  heyvanlarının, ev quşlarının invazion xəstəlikləri, onlara  qarşı innovativ mübarizə tədbirlərinin   hazırlanması və təsərrüfatlarda tətbiqi

İş 6: Təbii və dəyişilmiş ekosistemlərdə kənd  təsərrüfatı heyvanlarının helmintozlarının və ev quşlarının helmintozlarının epizootologiyasının tədqiqi, ibtidai baöırsaq parazitləri və  helmintlərin növ tərkibinin təyin edilməsi, törədicilərə qarşı innovativ mübarizə tədbirlərinin hazırlanması

Mövzu 6:  Respublikanın mərkəzi-aran rayonlarında  iri və xırdabuynuzlu heyvanların  qan parazitar xəstəliklərinin epizootik vəziyyətinin öyrənilməsi, törədici və keçiricilərin növ tərkibinin müəyyənləşdirilməsi,  innovativ mübarizə  tədbirlərinin  işlənib hazırlanması və təsərrüfatlarda tətbiqi

İş 7: İri və xırdabuynuzlu heyvanlarda piroplazmoz, teylerioz və fransaiellozun epizootologiyasının öyrənilməsi, xəstəliklərin  müalicə və profilaktikasında yeni nəsil antiparazitar preparatların tətbiqi

Mövzu 7: Balıq əmtəə təsərrüfatlarında yetişdirilən vətəgə əhəmiyyətli balıqların parazitar xəstəliklərə yoluxmasının bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, xəstəliklərə qarşı  mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

Iş 8: Əmtəə təsərrüfatlarında parazitar xəstəliklərin  epizootoloji durumunun müəyyənləşdirilməsi, balıqların yaş qrupu üzrə diaqnostik (parazitoloji, bakterioloji və toksikoloji) müayinələrin aparılması

Mövzu 8: Arıların başlıca xəstəliklərinin diaqnostik müayinələrinin müasir üsullarla işlənməsi, xəstəliklərə qarşı yeni bitki mənşəli preparatların hazırlanması və tətbiqi

İş 9. Azərbaycanda arıların invazion və infeksion xəstəliklərinə qarşı yeni dərman preparatlarının işlənib hazırlanması və tətbiq olunması

Problem 3. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların infeksion xəstəliklərinə qarşı baytarlıq sanitariya kompleks tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması, yeni neft- kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi

Mövzu 9: Heyvanların   xəstəliklərinə qarşı baytarlıq sanitariya kompleks tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması.

İş 10: İribuynuzlu heyvanlarda dırnaq xəstəlikləri (dırnaqların iltihabı) və ona qarşı müalicə-profilaktikanın işlənib hazırlanması

Mövzu 10: Tərkibində fəal xlor, brom, yod, turşular, fenol və s. maddələr olan neftkimya sintezi və zavod məhsullarının kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşlarının infeksion xəstəliklərinə qarşı   bakterisid və dezinfeksiyaedici xassələrinin öyrənilməsi

İş 11: Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşlarının infeksion xəstəliklərinə qarşı yeni neft- kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi.

Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu2023-2025 ci illər üçün elmi-tədqiqat işlərinin
MÖVZU PLANI
Sırasayı
Elmi istiqamətlərin, problemlərin,mövzuların, işlərin və mərhələlərin adı
İcra müddəti
Mövzunun rəhbəriİcraçılar
Başlangıcı(il) Sonu (il)
1 2 3 4 7
 İSTIQAMƏT: Heyvanların, ev quşlarının, arı,balıqların infeksion, invazion, yoluxmayanxəstəliklərinin öyrənilməsi, yeni müalicə- profilaktikavasitələrinin işlənməsi və tətbiqi, baytarlıq sanitariyatədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması, yeni neft-kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi
2023 2025
2
1.Problem: Kənd Təsərrüfatı heyvanlarının və evquşlarının infeksion xəstəliklərinin ekoloji-epizootolojixüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, infeksionxəstəliklərinin müasir diaqnostikası, onlara qarşı yenikompleks mübarizə tədbirlərinin işlənməsi və tətbiqi
2023 2025 Bayt. ü.f.d., dosent S.Y.Bayramov
1.1.Mövzu: Quşların infeksion xəstəliklərinin epizootolojimonitorinqinin aparılması, fitobiotik xassəli bitkilərinqarışıq infeksiyalara (Pulloroz-tif, pasterellyoz) qarşıyeni profilaktika tədbirlərinin hazırlanması və tətbiqi
2023 2025
Quş xəstəlikləri şöbəsiMövzunun rəhbəri: aqrar e.ü.f.d.M.M.Həsənov
1.1.1.Mərhələ: Fermer quşçuluq təsərrüfatlarında infeksionxəstəliklərə (Pulloroz-tif, pasterellyoz) görəmonitorinqin aparılması
2023 2023
Şöbə müdiri, a.e.ü.f.d. M.M.Həsənovbayt.ü.f.d. S.B.Abbasovböyük elmi işçi N.G.Quliyevelmi işçi Ü.R.Səmədovaböyük laborant Y.K.Zülfüqarlı
1.1.2.Mərhələ: Fitobiotik xassəlili bitkilərin quşxəstəliklərinə qarşı səmərəli müalicə-profilaktikatədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi 2023 2024
Şöbə müdiri, a.e.ü.f.d. M.M.Həsənovböyük elmi işçi N.G.Quliyevelmi işçi Ü.R.Səmədovaböyük laborant Y.K.Zülfüqarlı
1.1.3.Mərhələ: İnkubasiya qalıqlarından, ölmüş quşlardan,infeksiya baş vermiş sexlərdən (yem və su qablarından,döşəmədən) götürülmüş patoloji nümunələrdəbakterioloji müayinələrin aparılması
2024 2025
Şöbə müdiri, a.e.ü.f.d. M.M.Həsənovböyük elmi işçi N.G.Quliyevelmi işçi Ü.R.Səmədovaböyük laborant Y.K.Zülfüqarlı
1.1.4.Mərhələ: Qarışıq infeksiyaların (Pulloroz-tifpasterellyoz,) törədicilərinin fitobiotik xassəli bitkilərəqarşı həssaslığının öyrənilməsi, səmərəli yem rasionunhazırlanması və tətbiqi 2024 2025
Şöbə müdiri, a.e.ü.f.d. M.M.Həsənovböyük elmi işçi N.G.Quliyevelmi işçi Ü.R.Səmədovaböyük laborant Y.K.Zülfüqarlı
1.2. Mövzu: Abşeron-Xızı, Quba-Xaçmaz, Şərqi-Zəngəzuriqtisadi rayonlarında heyvanlarda balasalmaya səbəb
2023 2025 Heyvanlarının infeksion xəstəlikləri şöbəsi
Mövzunun rəhbəri: biol.ü.f.d., dosent
3
olan infeksion xəstəliklərin (paratif, salmonellyoz,kolibakterioz, xlamidioz və s.) epizootologiyası,onların differensasiyasında müasir diaqnostikanıntətbiqi və mübarizə tədbirləri
A.M.Həsənov
1.2.1.Mərhələ: Heyvanlarda balasalmaya səbəb olaninfeksion xəstəliklərin (paratif, salmonellyoz,kolibakterioz, xlamidioz və s.) monitorinqininaparılması
2023 2024
Biol.ü.f.d., dosent A.M.Həsənovbayt.e.d., professor İ.M.Əzimovbayt.ü.f.d., dosent R.H.Muradovbiol.ü.f.d, dosent N.A.Mustafayevab.e.i.S.Ə.Səfərovab.e.i. M.A.Qarayevak.e.işçilər: M.Ə.Məmmədova,F.Ə.Cümşüdova,L.S.Babanlı.
1.2.2.Mərhələ: Xəstəliklərin təfriqində innovativ laboratordiaqnozunun aparılması
2023 2024
Biol.ü.f.d., dosent A.M.Həsənovbayt.e.d., professor İ.M.Əzimovbayt.ü.f.d., dosent R.H.Muradovbiol.ü.f.d, dosent N.A.Mustafayevab.e.i.S.Ə.Səfərovab.e.i. M.A.Qarayevak.e.işçilər: M.Ə.Məmmədova,F.Ə.Cümşüdova,L.S.Babanlı.
1.2.3.Mərhələ: İnfeksion xəstəliklərə qarşı səmərəlimüalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanmasıvə tətbiqi
2025 2025 Biol.ü.f.d., dosent A.M.Həsənovbayt.e.d., professor İ.M.Əzimovbayt.ü.f.d., dosent R.H.Muradovbiol.ü.f.d, dosent N.A.Mustafayevab.e.i.S.Ə.Səfərova
4b.e.i. M.A.Qarayevak.e.işçilər: M.Ə.Məmmədova,F.Ə.Cümşüdova,L.S.Babanlı.
1.3.Mövzu: Yeni doğulmuş buzovlarda Rotovirus,Koronovirus infeksiyalarına və eşerixioza qarşımübarizədə "İY texnologiyaları"-nın tətbiqi 2023 2025
Virusologiya və immunologiya şöbəsiMövzunun rəhbəri: bayt.ü.f.d. İ.M.Hacıyev
1.3.1.Mərhələ:Yeni doğulmuş buzovlarda Rotovirus,Koronovirus və eşerixiozlara qarşı mübarizədə İYtexnologiyalarının istifadəsinə dair tədqiqatlarınaparılması 2023 2024
Bayt.ü.f.d. İ.M.HacıyevBayt.ü.f.d., dosent S.Y.BayramovBiol.ü.f.d., dosent K.Y.YusifovaBiol.ü.f.d. R.A. ƏlizadəBöyük .e.i. N.H.Həsənəliyev
1.3.2.Mərhələ: Yeni doğulmuş buzovlarda Rotovirus,Koronovirus və eşerixiozlara qarşı mübarizədə İYtexnologiyalarının tətbiqi
2024 2025
Bayt.ü.f.d. İ.M.HacıyevBayt.ü.f.d., dosent S.Y.BayramovBiol.ü.f.d., dosent K.Y.YusifovaBiol.ü.f.d. R.A. ƏlizadəBöyük .e.i. N.H.Həsənəliyev
2.Problem: Heyvanların və quşların, arı və balıqlarınparazitar xəstəliklərinin ekoloji-epizootolojivəziyyətinin öyrənilməsi və onlara qarşı innovativmüalicə profilaktika vasitələrinin işlənib hazırlanması
2023 2025 Bayt. ü.f.d., dosent S.Y.Bayramov
2.4. Mövzu: Şəki-Zaqatala, Şərqi-Zəngəzur iqtisadirayonlarında heyvanların və ev quşlarının parazitarxəstəliklərinin yayılmasının epizootikqiymətləndirilməsi, törədici və keçirici parazitlərin növtərkibinin tədqiqi, risklərə qarşı önləyici tədbirlər
2023 2025 Parazitologiya şöbəsi
Mövzunun rəhbəri: biol.ü.f.d., dosentA.A.Əzizova
5
2.4.1.Mərhələ: Heyvanlarda (qaramal, qoyun, keçi, at, yak)və ev quşlarında parazitar xəstəliklərin epizootikvəziyyətinin müəyyən edilməsi, trematod və larvalsestodların tədqiqi
2023 2024
Biol.ü.f.d., dosent A.A.ƏzizovaBayt.ü.f.d., dos. S.Y.BayramovBiol.ü.f.d., dos. S.Ə.MəmmədovaAqrar e.ü.f.d. M.N.NəsibovAqrar e.ü.f.d., dosent M.M.MəmmədovaBöyük elmi işçi D.M.AğalarovElmi işçi G.R.Məmmədova
2.4.2.Mərhələ: Heyvanlarda (qaramal, qoyun, keçi, at, yak)qan parazitlərini keçirən ektoparazitlərin növ tərkibinintəyini və xəstəlik törədicilərinin müəyyən edilməsi
2023 2024
Biol.ü.f.d., dosent A.A.ƏzizovaAqrar e.ü.f.d. M.N.NəsibovBöyük elmi işçi R.Ə.MəmmədovaBöyük elmi işçi Ü.M.MehralıyevaBöyük elmi işçi D.M.AğalarovElmi işçi G.R.Məmmədova
2.4.3.Mərhələ: Risklərə qarşı önləyici tədbirlərin işlənibhazırlanması və tətbiqi
2025 2025
Biol.ü.f.d., dosent A.A.ƏzizovaBayt.ü.f.d., dos. S.Y.BayramovBiol.ü.f.d., dos. S.Ə.MəmmədovaAqrar e.ü.f.d. M.N.NəsibovAqrar e.ü.f.d., dosent M.M.MəmmədovaBöyük elmi işçi R.Ə.MəmmədovaBöyük elmi işçi Ü.M.MehralıyevaBöyük elmi işçi D.M.AğalarovElmi işçi G.R.Məmmədova
2.5. Mövzu: Quba-Xaçmaz və Mərkəzi -Aran iqtisadirayonlarında balıqçılıq təsərrüfatlarında süniyetişdirilən (nərə, qızılbalıqkimilər) balıqların parazitarxəstəliklərinin öyrənilməsi və onlara qarşı baytarlıqsanitariya tədbirlərinin işlənib hazırlanması
2023 2025 Balıq və arı xəstəlikləri şöbəsiMövzunun rəhbəri: biol.ü.f.d., dosentA.V.Süleymanova
6
2.5.1.Mərhələ:Balıqçılıq təsərrüfatlarında balıqların yaş qrupu vəfəsillər üzrə yoluxma dinamikasının öyrənilməsi 2023 2024
Biol.ü.f.d., dosent A.V.SüleymanovaAparıcı elmi işçi, biol.ü.f.d. M.A.Əli
2.5.2.Mərhələ: Süni yetişdirilən (nərə, qızılbalıqkimilər)balıqların parazitar xəstəliklərinə qarşı baytarlıqsanitariya tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi 2025 2025
Biol.ü.f.d., dosent A.V.SüleymanovaAparıcı elmi işçi, biol.ü.f.d. M.A.Əli
2.6.Mövzu: Şəki-Zaqatala, Lənkəran-Astara iqtisadirayonlarında müxtəlif cinsli bal arılarının parazitarxəstəliklərinin öyrənilməsi, onlara qarşı baytarlıq, bitkimənşəli preparatların sınaqdan keçirilməsi və tətbiqi 2023 2025
Balıq və arı xəstəlikləri şöbəsiMövzunun rəhbəri: biol.ü.f.d., dosentA.V.Süleymanova
2.6.1.Mərhələ: Arıların infeksion və invazion xəstəliklərinepizootik vəziyyətin öyrənilməsi məqsədi ilə patolojinümunələrin mikroskopik və makroskopikmüayinələrinin aparılması 2023 2024
Biol.ü.f.d., dosent A.V.SüleymanovaBiol.ü.f.d. N.NəcəfovBöyük elmi işçi:F.R.GülalıyevaElmi işçi: T.Ş.Ağəliyev
2.6.2.Mərhələ: Aşkar olunan parazitar xəstəliklərə qarşıkompleks mübarizə tədbirlərinin hazırlanması və tətbiqi
2025 2025
Biol.ü.f.d., dosent A.V.SüleymanovaBiol.ü.f.d. N.NəcəfovBöyük elmi işçi:F.R.GülalıyevaElmi işçi: T.Ş.Ağəliyev
3. Problem:Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların infeksionxəstəliklərinə qarşı baytarlıq sanitariya komplekstədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması, yeni neft-
2023 2025 Bayt. ü.f.d., dosent S.Y.Bayramov
7
kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi
3.7.Mövzu: Abşeron-Xızı, Dağlıq -Şirvan, Şərqi-Zəngəzuriqtisadı rayonlarının heyvandarlıq, quşçuluqtəsərrüfatlarında gəmiricilərin yayılmasının tədqiqi,onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin hazırlanması vətətbiqi
2023 2025
Yoluxmayan xəstəliklər və baytarlıqsanitariyası şöbəsiMövzunun rəhbəri: bayt.ü.f.d., dosentY.T.Bağırov
3.7.1.Mərhələ:Quşçuluq və heyvandandarlıq təsərrüfatlarındaziyanvericilərin monitorinqi
2023 2024
Bayt.ü.f.d., dosent Y.T.BağırovBayt.ü.f.d. Ə.T.MəmmədliBayt.ü.f.d. R.C.Məmmədovİnformasiya təminatı və beynəlxalq əlaqələrşöbəsinin müdiri, aqrar e.ü.f.doktoruİ.K.TağıyevMasallı EİB-nin müdiri Ə.T.ŞahmarovElmi işçi A.Ş.AğaxanovaElmi işçi A.A.Quliyeva
3.7.2.Mərhələ:Əldə ediləcək ratendisit preparatlardan hazırlananaldadıcı yemin laboratoriya, təsərrüfat şəraitindəsınaqdan keçirilməsi və tətbiqi
2023 2024
Bayt.ü.f.d., dosent Y.T.BağırovBayt.ü.f.d. Ə.T.MəmmədliBayt.ü.f.d. R.C.Məmmədovİnformasiya təminatı və beynəlxalq əlaqələrşöbəsinin müdiri, aqrar e.ü.f.doktoruİ.K.TağıyevMasallı EİB-nin müdiri Ə.T.ŞahmarovElmi işçi A.Ş.AğaxanovaElmi işçi A.A.Quliyeva
3.7.3.Mərhələ: Sınaq təcrübələri əsasında profilaktiki olaraqgəmiricilərə qarşı aldadıcı yemə dair tövsiyəninhazırlanması, satış məqsədilə məhsulunsənədləşdirilməsi
2024 2025 Bayt.ü.f.d., dosent Y.T.BağırovBayt.ü.f.d. Ə.T.MəmmədliBayt.ü.f.d. R.C.Məmmədovİnformasiya təminatı və beynəlxalq əlaqələrşöbəsinin müdiri, aqrar e.ü.f.doktoru
8
İ.K.TağıyevMasallı EİB-nin müdiri Ə.T.ŞahmarovElmi işçi A.Ş.AğaxanovaElmi işçi A.A.Quliyeva
3.8.Mövzu: Kənd təsərrüfatı heyvanları və quşlarıninfeksionxəstəliklərinə qarşı yeni diaqnostikumun,dezinfeksiyaedicipreparatların öyrənilməsi və tətbiqi
2023 2025
Baytarlıq preparatlarının istehsalının təşkilivə tətbiqi şöbəsiMövzunun rəhbəri:bayt.ü.f.d, dosent G.H.Dilbazi
3.8.1.Mərhələ: Qara yara diaqnostikumun hazırlanmasıüçün yeni texnologiya üsulu ilə presipitasiya zərdabınınalınması
2023 2024
Bayt. ü. f.d, dosent G.H.DilbaziBöyük elmi işçi G.N.HəmidovaElmi işçi M.C HəsənovaElmi işçi A.Ə.Balaşzadə
3.8.2.Mərhələ: Kənd təsərrüfatı heyvanları və quşlarıninfeksion xəstəliklərinə qarşı dezinfeksiyaedicipreparatların öyrənilməsi və tətbiqi
2024 2025
Bayt. ü.f.d, dosent G.H.DilbaziBöyük elmi işçi G.N.HəmidovaElmi işçi M.C.HəsənovaElmi işçi A.Ə.Balaşzadə

BİZİM MEDİA

FAYDALI KEÇİDLƏR

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

TARİXDƏN SEÇMƏLƏR


Azərbaycan Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu 1930-cu ildə yaradılmışdır.

İnstitut təşkil etdiyi gündən keçən illər ərzində kiçik stantsiyadan iri elmi müəssisəyə çevrilmişdir. 2001-ci ildə institutun 100 illiyi tamam olmuşdur.

AzETBİ ciddi baytarlıq problemlərini hazırlayıb həyata keçirən və baytarlıq üzrə elmi kadrlar hazırlayan mərkəzdir. İnstitutda bu günə kimi 23 elmlər doktoru və 173 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

BİZİMLƏ ƏLAQƏ


(+99455) 553 74 49

(+99412) 514 84 03

[email protected]

Azərbaycan, İndeks 1029, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 8-ci Köndələn küçəsi

© 2019 Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Sayt lider.az tərəfindən hazırlanmışdır.

Follow us: